دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

گواهی دوره ها Certificates

هماهنگ کننده جامعه در برابر هاری
نگهداری و واکسیناسیون حیوانات
مربی هاری