دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

نگارش بیماری تب مالت(بروسلوز)

  • گردآوری و ویرایش: اوجاقی، علی(D.V.M)، مجتبوی، سیدجواد(M.D) و هزاره مقدم، علی
  • تاریخ: 1384
  • به سفارش: معاونت بهداشتی و پیشگیری دانشگاه علوم پزشکی خراسان
  • دسته بندی: ویرایش