دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

جنون گاوی؛ بلای آسمانی یا فاجعه علمی بریتانیا؟

  • اثر: علی اوجاقی
  • دسته ها: ترجمه