دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: [email protected]

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: [email protected]

جنون گاوی؛ بلای آسمانی یا فاجعه علمی بریتانیا

  • اثر: علی اوجاقی
  • دسته ها: لینک