دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

دکتر علی اوجاقی

دامپزشک

گردآورنده، مترجم

نویسنده، ویراستار

COVID-19 and Rabies Broadcaster

Email: ojaghia@gmail.com

شیوه نامه های فنی دامپزشکی و پزشکی Fact sheets and Protocols

  • تالیف: علی اوجاقی
  • تاریخ: 07/08/2018
  • دسته ها: تالیف